Søk i fagartiklene

Fritekstsøk


Artikkel

Tittel: Rovdyra tek beste utmarksbeitet i Nord-Trøndelag
Dyreslag: Sau
Fagområde: Utmark
Forfatter: Yngve Rekdal, NIBIO
Sammendrag: Tal frå Norsk institutt for bioøkonomi si nasjonale ressursundersøking for utmark, viser at det tidlegare fylket NordTrøndelag har beitekvalitet nær landssnittet, men det er stor variasjon. Dei beste beita ligg i aust der rovdyr gjer beitebruk svært vanskeleg. Samla har Nord-Trøndelag ei låg utnytting av utmarksbeitet i høve til andre fylke.

Publisert år: 2018
Referanse: Sau og Geit 6/2018
PDF: Last ned artikkelen Last ned artikkelen

Søkeresultat

87 treff

Rovdyra tek beste utmarksbeitet
Rekdal, NIBIO, 2018
Vokterhunder
Bondlid, Organisasjonsnavn, 2018
Rovvilterstatning
Aamdal Lundgaard, Lund & Co DA, 2018
Utmarksbeitet trues av gjengroing
Rekdal, NIBIO, 2018
Sikringsradioen
Hertzenberg, NSG, 2018
Skilleanlegg
Bækken, Organisasjonsnavn, 2018
Mjølkekvalitet i beiteperioden
Kvamsås, spesialrådgjevar geit, Tine, 2018
Ny beitesesong for geitene
Kvamsås, spesialrådgjevar geit, Tine, 2018
Kvar går beitedyra?
Angeloff , NIBIO, 2018
6 av 10 er negative til ulv
Hertzenberg, NSG, 2018
Ny rovviltsommer?
Fossheim, FKT (forebyggende og konfliktdempende tiltak rovdyr), 2018
Grenseulver
Aamdal Lundgaard, advokatfirmaet Lund & Co DA, 2018
Findmy tilbyr beitetrykkskart
Grimstad, NSG, 2018
Tilsyn med drone
Grimstad, NSG, 2017
Kvalitetsforskjell på husdyrgjerder
Grimstad, NSG, 2017
Sjodogg
Askeland, Anavac, 2017
Kadaverhunder
Hansen, NIBIO, 2017
Er du forberedt til beitesesongen?
Fossheim, FKT-prosjektet, 2017
- Naturmangfoldloven hindrer ikke uttak av ulv
Hertzenberg, NSG, 2017
Beiteadferd i tid og rom
Jørgensen, IHA/NMBU, 2017
Myter om sau og rovvilttap
Fjæran, Norsk Sau og Geit, 2016
SNO og skadedokumentasjon
Austmo, Statens naturoppsyn, 2016
Sauebeite og økosystemtjenester
Johansen, NIBIO, Avdeling for Kulturlandskap og biomangfold, 2016
Kraftfôr til geiter på utmarksbeite
Kvamsås, TINE Rådgiving, 2016
Findmysheep satser videre
Flatebø, NSG, 2016
Sauebeite og biologisk mangfold
Wehn, NIBIO, 2016
Utmarksbeiting i Hordaland
Rekdal, Norsk institutt for bioøkonomi, 2016
Tilvekst hjå lam på fjellbeite
Øvreås, NIBIO, 2015
Bruk av gjeterhund i fjellet
Kjelstrup, NSG, 2015
Spiser opp dokumentasjonen
Fossheim, FKT-prosjektet, 2015
Hva er bruksprov?
Kjelstrup, NSG, 2015
Bruk av gjeterhund
Kjelstrup, NSG, 2015
Beitebruksplan
Hogstad Fjæran, NSG, 2015
Når tragedien rammer
Fossheim, FKT-prosjektet Rovvilt - Sau, 2015
Ny GPS-funksjon og SRadioen
Flatebø, NSG, 2015
God dyrevelferd
Fjæran, NSG, 2015
Droner til sauesanking
Krokann, Privat, 2015
Utmarksbeitet i Lyngen
Haugen, Norsk institutt for skog og landskap, 2015
Ny merketeknologi
Flatebø, NSG, 2015
Fôr i Forollhogna
Rekdal, Skog og landskap, 2015
Ny GPS-funksjon i SRadioen
Flatebø, NSG, 2014
SRadioen
Flatebø, NSG, 2014
Sankefeller for sau
Svisdal Mjøen, Oppdal Landbruksrådgivning, 2014
Praksis rundt sanking - spørjeundersøking
Midtveit, Animalia, dyrevelferd, 2014
Utmarksbeitet i Hedmark
Rekdal, Norsk institutt for skog og landskap, 2014
Utmarksbeite til mjølkegeit
Kvamsås, TINE Rådgiving og Medlem, 2014
Mistanke om rovdyrskade?
Løken, FKT-prosjektet, 2014
Fjellbeite
Rekdal, Norsk Institutt for Skog og landskap, 2014
Rovdyrangrep og mentale helse
Løken, FKT-prosjektet, 2014
Utmarksbeitet i Oppland
Rekdal, Norsk institutt for skog og landskap, 2014
Sauebeite og forvaltning
Austrheim, UiO, 2013
Hvor bør sauen beite når klimaet endrer seg?
Nielsen, UiO, 2013
E-bjølla
Grimstad, NSG, 2013
DNA-analyser av rovviltekskrement
Løken, FKT-prosjektet, 2013
Elektronisk sporing
Mosti, NSG, 2013
Eit frodig utmarksfylke
Bjørklund, Skog og Landskap, 2013
Kartlegging av rovviltbestandene
Løken, NSG/FKT-prosjektet, 2012
Sikringsradio
Grimstad, NSG, 2012
Radiobjellebrukerne samlet i eget fylkeslag
Grimstad, NSG, 2012
Nå kommer E-bjella
Grimstad, NSG, 2012
Radiobjellelag
Grimstad, NSG, 2012
Arealbruk og tapsårsaker hos lam
Hansen, 1Bioforsk Nord Tjøtta, 2012
«Radiobjelleeksperten»
Grimstad, NSG, 2012
Solid sauegjerde
Grimstad, NSG, 2012
Klima og sauebeiting
Nielsen, Biologisk institutt, UiO, 2012
Jordvern i utmark
Rekdal, Norsk institutt for skog og landskap, 2012
Fokus på blågrønnbakterier
Mysterud, Biologisk institutt, UiO, 2012
Jakten på alveldens «missing link» (12)
Mysterud, Biologisk institutt, UiO, 2008
Tapsundersøkelse i Tjongsfjord 2006
Hansen, Bioforsk Nord Tjøtta, 2008
Gaupa den store synderen!
Hansen, Bioforsk Nord Tjøtta, 2008
Mykje sau – mykje rype?
Øyrehagen, NSG, 2008
Jakten på alveldens «missing link» (14)
Mysterud, Biologisk institutt, UiO, 2008
Sambeiting av sau og rein
Arntsen, , 2009
Beiteslipp og tilsyn
Hektoen, Animalia, 2009
Elektroniske øyremerke
Skurdal, Nortura, 2009
Beitepreferanse hos utegangersau
Norderhaug, Bioforsk Midt-Norge, 2011
Mjølkekvaliteten hos geit på utmarksbeite
Steinshamn, Bioforsk Økologisk, 2011
Jakten på alveld (15)
Mysterud, Biologisk institutt, UiO, 2011
Attgroing av beitemark
Rekdal, Norsk institutt for skog og landskap, 2011
Gardsnære beiteareal
Rekdal, Norsk inst. for skog og landskap, 2010
Samlekveer og sankefeller
Øyrehagen, NSG, 2010
Fjellbjørkeskog som beite
Rekdal, Norsk institutt for skog og landskap, 2010
Skogsdrift og beitekvalitet
Rekdal, Norsk institutt for skog og landskap, 2010
Beitekvalitet i utmark
Rekdal, Nordk institutt for skog og landskap, 2010
Beitekapasitet
Rekdal, Norsk institutt for skog og landskap, 2010
Beiteplanlegging
Rekdal, Norsk institutt for skog og landskap, 2011
Kvar går beitedyra?
Rekdal, Norsk institutt for skog og landskap, 2011