Søk i fagartiklene

Dyreslag

Fritekstsøk


Artikkel

Tittel: Variasjon i beitepreferanse gjennom året hos utegangersau på kystlynghei
Dyreslag: Sau
Fagområde: Beite / fôrdyrking, Fôring , Utmark
Forfatter: Ann Norderhaug, Bioforsk Midt-Norge
Pål Thorvaldsen, Bioforsk Vest, Fureneset
Sammendrag: Kystlynghei er en flere tusen år gammel naturtype som tidligere dekket norskekysten fra Lofoten til Kristiansand, men som i dag er truet. Kystlyngheia er et resultat av helårsbeite med gammel norrøn sau (såkalt ”villsau”), lyngsviing (som skapte sommer- og vinterbeite) og lyngslått, og gror igjen hvis den tradisjonelle driften opphører. Helårsbeite med sau krever i dag dispensasjon fra loven om husdyrhold, og det er behov for bedre kunnskap om dyrevelferd knyttet til denne tradisjonelle driften. I et tverrfaglig NFR-prosjekt, ”Feral sheep in coastal heaths – developing a sustainable local industry in vulnerable cultural landscapes”, har derfor bl.a. sauenes beitepreferanser gjennom året blitt undersøkt for å bidra til økt kunnskap om deres ernæringssituasjon. Det viktigste spørsmålet i denne sammenheng var: - Røsslyng er ansett for å være det viktigste vinterbeitet og gras det viktigste sommerbeitet. Stemmer dette og er det eventuelt andre forskjeller i sauenes beitepreferanser vår, sommer, høst og vinter?

Publisert år: 2011
Referanse: Husdyrforsøksmøtet 2011
PDF: Last ned artikkelen Last ned artikkelen

Søkeresultat

53 treff

Høstbeite og økonomi
Mysen, Organisasjonsnavn, 2018
Sikringsradioen
Hertzenberg, NSG, 2018
Godt beite
Kval-Engstad, grovfôrrådgiver i NLR Innlandet, 2018
- Ikke slipp for tidlig på beite
Bondlid, Organisasjonsnavn, 2018
– Lag din egen slåttestrategi!
Austrheim, NLR Ves, 2018
Grovfôrdyrking
Klette, Grovfôr 2020 , 2018
Viktig med grovfôrprøver!
Austrheim, Norsk Landbruksrådgiving Vest , 2017
Kvalitetsforskjell på husdyrgjerder
Grimstad, NSG, 2017
Sauebeite og økosystemtjenester
Johansen, NIBIO, Avdeling for Kulturlandskap og biomangfold, 2016
Sauebeite og biologisk mangfold
Wehn, NIBIO, 2016
Surfôrkvalitet til søyer
Dønnem, 1Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, NMBU, 2016
Tilvekst hjå lam på fjellbeite
Øvreås, NIBIO, 2015
Strategisk bruk av høstbeiter
Hektoen, Helsetjenesten for sau, 2015
Beitebruksplan
Hogstad Fjæran, NSG, 2015
Sikori som haustbeite
Sørheim, Bioforsk kompetansesenter for økologisk landbruk, 2015
Når tragedien rammer
Fossheim, FKT-prosjektet Rovvilt - Sau, 2015
Utmarksbeitet i Lyngen
Haugen, Norsk institutt for skog og landskap, 2015
Fôr i Forollhogna
Rekdal, Skog og landskap, 2015
Utmarksbeitet i Hedmark
Rekdal, Norsk institutt for skog og landskap, 2014
Mistanke om rovdyrskade?
Løken, FKT-prosjektet, 2014
Sauebeite og forvaltning
Austrheim, UiO, 2013
Hvor bør sauen beite når klimaet endrer seg?
Nielsen, UiO, 2013
Sopp dreper flått
Tjomsland, Bioforsk, 2013
E-bjølla
Grimstad, NSG, 2013
Eit frodig utmarksfylke
Bjørklund, Skog og Landskap, 2013
Solid sauegjerde
Grimstad, NSG, 2012
Klima og sauebeiting
Nielsen, Biologisk institutt, UiO, 2012
Jordvern i utmark
Rekdal, Norsk institutt for skog og landskap, 2012
Rundormproblem
Domke, Norges Veterinærhøyskole, 2012
Resistens og parasittbehandling
Domke, Norges Veterinærhøyskole, 2012
Økologisk sauehold
Grøva, NORSØK, 2004
Fokus på blågrønnbakterier
Mysterud, Biologisk institutt, UiO, 2012
Stor forskjell i opptak av kobber
Sivertsen, Institutt for produksjonsdyrmedisin, NVH, 2008
Sluttfôring av lam
Eknæs, Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, UMB, 2008
Jakten på alveldens «missing link» (14)
Mysterud, Biologisk institutt, UiO, 2008
Engdyrking og kløver
Kval-Engstad, Norsk Landbruksrådgiving, 2009
Sambeiting av sau og rein
Arntsen, , 2009
Elektroniske øyremerke
Skurdal, Nortura, 2009
Forebygging av sauetap på beite
Hansen, Bioforsk Nord Tjøtta, 2009
Beitepreferanse hos utegangersau
Norderhaug, Bioforsk Midt-Norge, 2011
Tidlig beiteslipp og sjodogg
Grøva, Bioforsk Økologisk, 2011
Jakten på alveld (15)
Mysterud, Biologisk institutt, UiO, 2011
Klostridieinfeksjonar
Øritsland Våge, Animalia, 2011
Smittevern
Hektoen, Animalia, 2011
Attgroing av beitemark
Rekdal, Norsk institutt for skog og landskap, 2011
Gardsnære beiteareal
Rekdal, Norsk inst. for skog og landskap, 2010
Redusert tilvekst på lam
Øritsland Våge, Helsetjenesten for sau, 2010
Fjellbjørkeskog som beite
Rekdal, Norsk institutt for skog og landskap, 2010
Skogsdrift og beitekvalitet
Rekdal, Norsk institutt for skog og landskap, 2010
Beitekvalitet i utmark
Rekdal, Nordk institutt for skog og landskap, 2010
Beitekapasitet
Rekdal, Norsk institutt for skog og landskap, 2010
Fuglehakk på rundballer
Randby, UMB, 2011
Effekt av ensileringsmidler
Randby, UMB, 2011