Søk i fagartiklene

Dyreslag

Fritekstsøk


Artikkel

Tittel: Utmarksbeite til mjølkegeit
Dyreslag: Geit
Fagområde: Beite / fôrdyrking, Utmark
Forfatter: Helga Kvamsås, TINE Rådgiving og Medlem
Margrete Eknæs, Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, NMBU
Torstein Garmo, Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, NMBU
Knut Hove, Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, NMBU
Harald Volden, TINE Rådgiving og Medlem
Sammendrag: Geitemjølkprodusentar over heile landet tek denne sommaren del i eit beiteforsøk der hovudformålet er å undersøke korleis kraftfôrnivået i beitesesongen påverkar utnytting av utmarksbeite. Feltforsøket er ein del av det fireårige prosjektet «Produksjon av geitemjølk med høg kvalitet ved økt bruk av norske fôrmidler og forbedret fôrutnyttelse» ved Norges miljø- og biovitenskapelige Universitet (NMBU) på Ås. Hensikta med forsøket er å utvikle kraftfôrstrategiar i beitetida som kan auke utnyttinga av naturlege beiteressursar samstundes som ein opprettheld avdrått og kvalitet på mjølka.

Publisert år: 2014
Referanse: Sau og Geit nr. 3/2014
PDF: Last ned artikkelen Last ned artikkelen

Søkeresultat

14 treff

Vokterhunder
Bondlid, Organisasjonsnavn, 2018
Rovvilterstatning
Aamdal Lundgaard, Lund & Co DA, 2018
Mjølkekvalitet i beiteperioden
Kvamsås, spesialrådgjevar geit, Tine, 2018
Ny rovviltsommer?
Fossheim, FKT (forebyggende og konfliktdempende tiltak rovdyr), 2018
Grenseulver
Aamdal Lundgaard, advokatfirmaet Lund & Co DA, 2018
Kvalitetsforskjell på husdyrgjerder
Grimstad, NSG, 2017
- Naturmangfoldloven hindrer ikke uttak av ulv
Hertzenberg, NSG, 2017
Kraftfôr til geiter på utmarksbeite
Kvamsås, TINE Rådgiving, 2016
Utmarksbeiting i Hordaland
Rekdal, Norsk institutt for bioøkonomi, 2016
God dyrevelferd
Fjæran, NSG, 2015
Utmarksbeite til mjølkegeit
Kvamsås, TINE Rådgiving og Medlem, 2014
Sikringsradio
Grimstad, NSG, 2012
Mjølkekvaliteten hos geit på utmarksbeite
Steinshamn, Bioforsk Økologisk, 2011
Attgroing av beitemark
Rekdal, Norsk institutt for skog og landskap, 2011